Ante la denuncia de Vox al PCPE de Castellón

Ene 10, 2019 | País Valencià

 

COMUNICAT DAVANT LA DENÚNCIA DE VOX AL PCPE DE CASTELLÓ

L’organització de Castelló del PCPE ha conegut, a través dels mitjans de comunicació, què, el dimarts 8 de gener, el partit ultradretà VOX ha interposat una denúncia al PCPE de Castelló per un suposat delicte d’odi en relació amb uns cartells que, segons eixe grup, s’havien fet per als actes del 86è aniversari de les Normes de Castelló.

Davant d’eixa actuació, el PCPE de Castelló manifesta el següent:

1r. Que la denúncia de VOX és totalment absurda i suposa un atac a la llibertat d’expressió, tan poc valorada per la seua ideologia. No té més objecte que reiterar el seu anticomunisme primari, presentant els comunistes i qualsevol col·lectiu desfavorit (immigrants, minories ètniques, dones, persones LGTBI, etc.) com a responsables dels ‘mals de la nació’, per tal d’atraure als sectors populars més desclassats i vulnerables a la demagògia reaccionària de la ultradreta.

2n. Que eixa denúncia en cap cas hauria de ser admesa a tràmit i, en cas de ser-ho, seria la demostració de l’augment de la repressió i la tendència a la feixistització del règim, semblant a la de molts altres països. Una tendència que no es produeix per la maldat de ningú, sinó per la creixent necessitat del capitalisme de mantindre a ratlla qualsevol avanç social, econòmic o polític de la classe obrera i eliminar els ja aconseguits amb la lluita, per tal de mantindre la seua taxa de guany. Per eixa raó es potencien arreu del món grups d’extrema dreta, un exemple dels quals és VOX.

3r. Que dir feixistes a qui en la seua actuació assumeix com a propi allò que caracteritza eixa ideologia, no és més que la constatació d’un fet, sense cap connotació subjectiva com ara l’odi. A més, a diferència dels països on el feixisme va ser derrotat, en els quals les demostracions públiques i els símbols del feixisme estan prohibits i la paraula feixista pot considerar-se un insult, ací el feixisme és una posició política més, amb grups legals que el reivindiquen obertament, fan servir els seus símbols i els seus membres estan integrats en els aparells de l’estat del règim del 78, continuador sense ruptura del franquisme.

4t. Que és absolutament fals que els cartells que utilitzen com a excusa per a la denúncia es feren per als actes del 86è aniversari de les Normes de Castelló. Un d’ells era el d’una concentració celebrada el dia anterior a la Fira d’Entitats i altre una imatge utilitzada pel PCPE dins del seu treball antifeixista. En la Fira d’Entitats, cada col·lectiu exposa materials en la nostra llengua sobre la seua activitat i això és el que el PCPE va fer el 15 de desembre, com en totes les edicions anteriors des de 2011. Considerar delicte d’odi l’exercici de la llibertat d’expressió no fa més que mostrar el seu odi, eixe sí real, per aquesta i també per l’ús de la llengua, propi de la seua ideologia entroncada en el franquisme.

5è. Que la línia política i l’actuació del PCPE les decideix únicament el PCPE i són absolutament independents de qualsevol entitat o institució, com puga ser l’Ajuntament de Castelló.

6è. Que el PCPE considera el feixisme, en qualsevol de les seues expressions, el pitjor enemic del poble i la classe obrera, per la qual cosa combatre les idees de l’extrema dreta, el seu odi de classe, són part irrenunciable del seu ideari i, en conseqüència, continuarà denunciant aquestes organitzacions i el que representen, dins de la lluita general contra el capitalisme que les crea i alimenta. El PCPE promourà en tot moment l’antifeixisme de masses i donarà suport al moviment antifeixista des del carrer i els centres de treball i estudi.

7è. Que aquesta denúncia no ens atemoreix i no aturarà el treball del PCPE i la seua Joventut en defensa dels interessos del poble treballador, tant al sí del moviment obrer com des del feminisme de classe, el republicanisme, els moviments en defensa de les persones immigrants, LGTBI, minories ètniques, etc., tot el contrari del que representa l’extrema dreta i el seu odi a la igualtat i el progrés social.

L’antifeixisme és un deure, no un delicte.

Organització de Castelló del PCPE

9 de gener de 2019

COMUNICADO ANTE LA DENUNCIA DE VOX AL PCPE DE CASTELLÓN

La organización de Castelló del PCPE ha conocido, a través de los medios de comunicación, que, el martes 8 de enero, el partido ultraderechista VOX ha interpuesto una denuncia al PCPE de Castelló por un supuesto delito de odio en relación con unos carteles que , según ese grupo, se habían hecho para los actos del 86º aniversario de las Normas de Castelló.

Ante esa actuación, el PCPE de Castelló manifiesta lo siguiente:

1º. Que la denuncia de VOX es totalmente absurda y supone un ataque a la libertad de expresión, tan poco valorada por su ideología. No tiene más objeto que reiterar su anticomunismo primario, presentando los comunistas y cualquier colectivo desfavorecido (inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, personas LGTBI, etc.) como responsables de los ‘males de la nación’, con el fin de atraer los sectores populares más desclasados y vulnerables a la demagogia reaccionaria de la ultraderecha.

2º. Que esa denuncia en ningún caso debería ser admitida a trámite y, en caso de serlo, sería la demostración del aumento de la represión y la tendencia a la fascistización del régimen, similar a la de muchos otros países. Una tendencia que no se produce por la maldad de nadie, sino por la creciente necesidad del capitalismo de mantener a raya cualquier avance social, económico o político de la clase obrera y eliminar los ya conseguidos con la lucha, a fin de mantener su tasa de ganancia. Por esa razón se potencian todo el mundo grupos de extrema derecha, un ejemplo de los cuales es VOX.

3º. Que decir fascistas a quien en su actuación asume como propio lo que caracteriza esa ideología, no es más que la constatación de un hecho, sin ninguna connotación subjetiva como el odio. Además, a diferencia de los países donde el fascismo fue derrotado, en los que las demostraciones públicas y los símbolos del fascismo están prohibidos y la palabra fascista puede considerarse un insulto, aquí el fascismo es una posición política más, con grupos legales que lo reivindican abiertamente, utilizan sus símbolos y sus miembros están integrados en los aparatos del estado del régimen del 78, continuador sin ruptura del franquismo.

4º. Que es absolutamente falso que los carteles que utilizan como excusa para la denuncia se hicieron para los actos del 86º aniversario de las Normas de Castelló. Uno de ellos era el de una concentración celebrada el día anterior a la Feria de Entidades y otro una imagen utilizada por el PCPE dentro de su trabajo antifascista. En la Feria de Entidades, cada colectivo expone materiales en nuestra lengua sobre su actividad y eso es lo que el PCPE hizo el 15 de diciembre, como en todas las ediciones anteriores desde 2011. Considerar delito de odio el ejercicio de la libertad de expresión no hace más que mostrar su odio, ese sí real, por esta y también por el uso de la lengua, propio de su ideología entroncada en el franquismo.

5º. Que la línea política y la actuación del PCPE las decide únicamente el PCPE y son absolutamente independientes de cualquier entidad o institución, como pueda ser el Ayuntamiento de Castelló.

6º. Que el PCPE considera el fascismo, en cualquiera de sus expresiones, el peor enemigo del pueblo y la clase obrera, por lo que combatir las ideas de la extrema derecha, su odio de clase, son parte irrenunciable de su ideario y en consecuencia, continuará denunciando estas organizaciones y lo que representan, dentro de la lucha general contra el capitalismo que las crea y alimenta. El PCPE promoverá en todo momento el antifascismo de masas y apoyará el movimiento antifascista desde la calle y los centros de trabajo y estudio.

7º. Que esta denuncia no nos atemoriza y no detendrá el trabajo del PCPE y su Juventud en defensa de los intereses del pueblo trabajador, tanto en el seno del movimiento obrero como desde el feminismo de clase, el republicanismo, los movimientos en defensa de las personas inmigrantes, LGTBI, minorías étnicas, etc., todo lo contrario de lo que representa la extrema derecha y su odio a la igualdad y el progreso social.

El antifascismo es un deber, no un delito.

Organización de Castelló del PCPE

9 de enero de 2019