[Catalunya] 11 de setembre. Declaració del Comitè Executiu

Sep 11, 2022 | Catalunya

[Castellano bajo]

La Diada d’enguany està marcada pel conflicte entre les forces independentistes, un ràpid retorn a la lògica autonomista i per la victòria de l’estratègia del bloc de poder de l’Estat espanyol, basat en la repressió de milers de catalans i catalanes i el perdó selectiu als dirigents independentistes, és a dir, el pal i la pastanaga.

El projecte del sector dominant de la burgesia catalana d’una integració autònoma de Catalunya a la Unió Europea i l’OTAN, de moment, resta aparcat.

És irònic que l’Ítaca de la Unió Europea i l’OTAN avui es troba a les portes d’una nova crisi d’enormes dimensions i que, novament, volen que recaigui sobre les espatlles de la classe obrera i dels sectors populars.

Els aparells de propaganda de l’imperialisme no paren de repetir que la crisi és conseqüència de l’operació militar russa a Ucraïna i de la política de Covid Zero de la República Popular de la Xina. Però la realitat és que la crisi del capitalisme, de caràcter sistèmic, és fruit de les seves pròpies contradiccions i lleis.

El capitalisme s’ha demostrat incapaç de satisfer les necessitats de la humanitat i ara es mostra incapaç de satisfer les necessitats de les immenses majories del seu centre imperialista.

La classe obrera i els sectors populars de Catalunya, Espanya i Europa ens veiem abocats a una brutal pèrdua de poder adquisitiu, és a dir, d’empobriment. Les xarxes de protecció social que encara resten després de la crisi del 2008, estan sota el punt de mira del capital monopolista, igual que les pensions i el sistema públic de salut i ensenyament.

Els propers mesos milions de treballadors i treballadores d’Europa serem expulsats dels nostres llocs de treball i s’accelerarà el procés de desindustrialització i destrucció de forces productives. És l’estratègia que als fòrums econòmics internacionals anomenen de forma cínica com a “gran reset”; i que no és altra cosa que descarregar sobre la classe obrera el pes de la crisi del capitalisme, mentre un grapat cada cop més reduït de capitalistes acumula riquesa de forma obscena.

La lluita pels interessos objectius de la classe obrera i els sectors populars de Catalunya no gira entorn els interessos de la burgesia catalana d’integrar-se de forma autònoma a la UE i a l’OTAN, al contrari, la nostra lluita s’ha d’encaminar per trencar les cadenes que ens lliguen a l’imperialisme europeu i a l’atlantisme.

L’emancipació nacional passa per la Revolució Socialista, on les immenses majories siguem les autèntiques protagonistes del nostre destí.

Avui, davant l’escomesa del capitalisme contra la classe obrera i els sectors populars, només queda el camí de la lluita contra la crisi i qui la provoca, no hi ha dreceres ni “sortides socials” a la crisi dins el sistema. Per això és imprescindible obrir els espais de coordinació entre les forces revolucionàries i especialment entre els i les comunistes per fer-los front.

La proposta del PCPC de construcció d’una República Socialista de caràcter Confederal, amb el reconeixement ple i efectiu del dret a l’autodeterminació dels pobles de l’Estat; juntament amb la proposta de construcció d’un ampli Front Mundial Antiimperialista son els elements que han de revertir la correlació de forces en a lluita de classes al nostre país i a nivell internacional.

Venen temps d’accentuació de l’ofensiva del capitalisme contra la classe obrera, només la lluita revolucionària serà capaç de derrotar-los. Alcem-nos!

Partit Comunista del Poble de Catalunya

Comitè Executiu

Barcelona, 10 de setembre de 2022

———————- Castellano ———————

La Diada de este año está marcada por el conflicto entre las fuerzas independentistas, un rápido retorno a la lógica autonomista y por la victoria de la estrategia del bloque de poder del Estado español, basado en la represión de miles de catalanes y catalanas y el perdón selectivo a los dirigentes independentistas, es decir, el palo y la zanahoria.

El proyecto del sector dominante de la burguesía catalana de una integración autónoma de Cataluña en la Unión Europea y la OTAN, de momento, queda aparcado.

Es irónico que la Ítaca de la Unión Europea y la OTAN hoy se encuentra a las puertas de una nueva crisis de enormes dimensiones y que, nuevamente, quieren que recaiga sobre los hombros de la clase obrera y de los sectores populares.

Los aparatos de propaganda del imperialismo no paran de repetir que la crisis es consecuencia de la operación militar rusa en Ucrania y de la política de Covid Cero de la República Popular China. Pero la realidad es que la crisis del capitalismo, de carácter sistémico, es fruto de sus propias contradicciones y leyes.

El capitalismo se ha demostrado incapaz de satisfacer las necesidades de la humanidad y ahora se muestra incapaz de satisfacer las necesidades de las inmensas mayorías de su centro imperialista.

La clase obrera y los sectores populares de Cataluña, España y Europa nos vemos abocados a una brutal pérdida de poder adquisitivo, es decir, de empobrecimiento. Las redes de protección social que quedaron tras la crisis de 2008, están bajo el punto de mira del capital monopolista, al igual que las pensiones y el sistema público de salud y enseñanza.

En los próximos meses millones de trabajadores y trabajadoras de Europa seremos expulsados de nuestros puestos de trabajo y se acelerará el proceso de desindustrialización y destrucción de fuerzas productivas. Es la estrategia que en los foros económicos internacionales llaman de forma cínica como “gran reset“; y que no es otra cosa que descargar sobre la clase obrera el peso de la crisis del capitalismo, mientras un puñado cada vez más reducido de capitalistas acumula riqueza de forma obscena.

La lucha por los intereses objetivos de la clase obrera y los sectores populares de Cataluña no gira en torno a los intereses de la burguesía catalana de integrarse de forma autónoma en la UE y en la OTAN, al contrario, nuestra lucha debe encaminarse para romper las cadenas que nos ligan al imperialismo europeo y al atlantismo.

La emancipación nacional pasa por la Revolución Socialista, donde las inmensas mayorías seamos las auténticas protagonistas de nuestro destino.

Hoy, ante la acometida del capitalismo contra la clase obrera y los sectores populares, sólo queda el camino de la lucha contra la crisis y quien la provoca, no hay atajos ni “salidas sociales” a la crisis dentro del sistema. Por ello es imprescindible abrir los espacios de coordinación entre las fuerzas revolucionarias y especialmente entre los y las comunistas para hacerles frente.

La propuesta del PCPC de construcción de una República Socialista de carácter Confederal, con el reconocimiento pleno y efectivo del derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado; junto con la propuesta de construcción de un amplio Frente Mundial Antiimperialista son los elementos que deben revertir la correlación de fuerzas en a lucha de clases en nuestro país y a nivel internacional.

Vienen tiempos de acentuación de la ofensiva del capitalismo contra la clase obrera, sólo la lucha revolucionaria será capaz de derrotarlos. ¡Alcémonos!

Partido Comunista del Pueblo de Cataluña

Comité Ejecutivo.

Barcelona, 10 de septiembre de 2022