[Catalunya] Davant la inacceptable situació de fred a les escoles DENUNCIEM i EXIGIM

Ene 19, 2021 | Catalunya

[Castellano bajo]

Davant la inacceptable situació de fred a les escoles DENUNCIEM i EXIGIM

Cada dia que passa queda més clar que no es pot continuar així a les escoles de Catalunya. L’ensenyament és un dels pilars de qualsevol societat democràtica i moderna, en última instància civilitzada. Per això, tant l’alumnat com tot el personal que participa i fa possible l’educació pública, mereixen el màxim respecte i consideració. Per llei és inacceptable ensenyar en locals amb menys de 17 graus centígrads (14 per a gimnàstica).

La Generalitat de Catalunya (i en la part que li correspon, el govern de l’Estat) està permetent que la llei no es compleixi, i no prenen les mesures que podrien prendre.

Proposem i exigim que l’aire es filtri amb aparells adequats (que existeixen al mercat) perquè els aerosols no puguin actuar ni contaminar. Així es fa en avions i en centres culturals o recreatius.

Això evitarà haver d’obrir finestres amb freqüència, amb el que la calefacció no pot complir la seva funció (a més de la despesa energètica innecessària que només beneficia les multinacionals que controlen el sector).

Això evitarà que, tant el professorat, com els i les estudiants, hagin d’anar amb mantes, i que puguin agafar un fort refredat, o una grip, o quelcom pitjor.

El cost d’aquests dispositius és baix, en comparació amb el que els governs de l’Estat i Catalunya gasten en qüestions que no beneficien a la població, més aviat al contrari: Diners a les grans empreses (inclosos els que la UE ha previst per la pandèmia), quota anual a l’OTAN, armes de tota mena, exèrcit, policia de tota mena, Monarquia, subvencions a religions, salaris i dietes a tota mena de càrrecs polítics no necessaris, etc.

Els sindicats de classe (és a dir, els que no es venen al capitalisme imperant, ja que els venuts obeeixen als empresaris i als governs, per a poder seguir existint gràcies a les subvencions milionàries que reben) han de liderar, juntament amb les Associacions de Pares i Mares, l’exigència de mesures URGENTS.

ELS CENTRES DOCENTS NO ES PODEN TANCAR (una mesura que ampliaria la diferència entre les possibilitats d’aprenentatge, si vens d’una família rica, davant les possibilitats de la majoria de la població), i cal dotar-los de mitjans adequats, donant, la prioritat que es mereix, a un dels serveis públics essencials de qualsevol societat democràtica i moderna.

Si en els països capitalistes es donés la prioritat a les necessitats de les persones (i no als interessos de les grans empreses) ara tindríem, causat per la COVID-19, un saldo de 4 morts per milió d’habitants, igual que els països que construeixen el socialisme (Cuba, Xina, Vietnam, Laos i RPDC), i no els gairebé 300 morts per milió d’habitants que tenim als països capitalistes.

Governants, donin prioritat a la defensa dels interessos de la gent! (com sempre prometen en les seves campanyes electorals, però després mai han complert), o es trobaran que la població s’organitzarà millor i no donarà el seu vot a cap dels partits procapitalistes que avui té poder institucional.

Fem una crida a pares, professors i alumnes a organitzar-se i a no permetre el deteriorament de l’educació pública. Hi hagi o no pandèmia, l’educació pública es defensa. EXIGIM MESURES IMMEDIATES

 

 

Ante la inaceptable situación de frío en las escuelas DENUNCIAMOS Y EXIGIMOS

Cada día que pasa queda más claro que no se puede continuar así en las escuelas de Cataluña. La enseñanza es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática y moderna, en definitiva, civilizada. Tanto el alumnado como todo el personal que participa y hace posible que exista la educación pública, merecen el máximo respeto y consideración. Por ley es inaceptable hacer clases en locales con menos de 17 grados centígrados (14 para la gimnasia).

La Generalitat de Catalunya (y en la parte que le corresponde, el gobierno estatal) está permitiendo que la ley no se cumpla sin tomar las medidas que podrían tomar.

Proponemos y EXIGIMOS que se filtre el aire con aparatos adecuados (que existen en el mercado) para que los aerosoles no puedan actuar ni contaminar. Así se hace en los aviones y en centros culturales o recreativos.

Así se evitará tener que abrir las ventanas de forma frecuente, con lo que las calefacciones no pueden cumplir su función (además del gasto energético innecesario que solo beneficia a las multinacionales que controlan el sector).

De esta manera se consigue también que, igual que el profesorado, los y las alumnas tengan que ir con mantas, evitando contraer un fuerte resfriado, o una gripe, o algo peor.

El coste de estos aparatos es poco, si se compara con lo que los gobiernos del Estado y de Cataluña gastan en temas que no benefician a la población, más bien lo contrario: Dinero a las grandes empresas (incluidos los que la UE ha previsto para la pandemia), cuota anual a la OTAN, armas de todo tipo, ejército, policías de todas clases, Monarquía, subvenciones a religiones, salarios y dietas a todo tipo de cargos políticos no necesarios, etc.

Los sindicatos de clase (es decir los no vendidos al Capitalismo imperante, pues los vendidos obedecen a la patronal y a los gobiernos, para poder seguir existiendo gracias a las subvenciones millonarias que reciben) deben, junto a las Asociaciones de Padres y Madres, encabezar la exigencia de medidas URGENTES.

NO SE PUEDEN CERRAR LOS CENTROS DE ENSEÑANZA (medida que ampliaría la diferencia entre las posibilidades de aprender, si se procede de familia rica, frente a las posibilidades de la mayoría de la población), y hay que dotarlos de medios adecuados, dando, la prioridad que se merece, a uno de los servicios públicos esenciales de toda sociedad democrática y moderna.

Si en los países capitalistas se diera prioridad a las necesidades de las personas (y no a los intereses de las grandes empresas) ahora tendríamos, causado por el COVID-19, un balance de 4 muertos por millón de habitantes, como tienen los países que construyen el socialismo (Cuba, China, Vietnam, Laos y RPDC), y no los casi 300 muertos por millón de habitantes que tenemos en los países capitalistas.

Gobernantes ¡Den prioridad a la defensa de los intereses de las personas! (como siempre prometen en sus campañas electorales, pero luego jamás han cumplido), o se encontrarán con que la población se organizará mejor y no dará su voto a ninguno de los partidos pro-capitalistas que hoy tiene poder institucional.

Llamamos a padres, profesores y alumnos a organizarse y a no permitir el deterioro de la enseñanza pública. Haya pandemia o no, la educación pública se defiende. EXIGIMOS MEDIDAS INMEDIATAS.