Declaració del Comité del País Valencià del PCPE davant l’extremadament greu situación epidemiològica en el nostre territori

Ene 28, 2021 | País Valencià

 

[Castellano bajo]

Davant el predictible i estrepitós fracàs en termes de salut pública que ha suposat el nou estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya el 25 d’octubre de 2020 i prorrogat fins al 9 de maig de 2021, pretesament en “cogovernança” amb les Comunitats Autònomes però en realitat gestionat en funció exclusiva dels interessos de la patronal hostalera i del comerç, DECLAREM:

  • Que l’adopció de mesures repressives, limitatives de drets individuals i col·lectius, és l’única mesura que els executius dels governs central i autonòmics, inclòs el “progressista” tripartit del “Govern del Botànic”, han sabut imposar per a intentar frenar l’avanç de la pandèmia de COVID-19 en aquesta enésima onada.
  • Que, més enllà dels governs de torn, això posa de manifest el fracàs estructural del sistema capitalista en l’Estat espanyol que, davant la progressiva deterioració i infrafinançament de la sanitat pública i el seu sotmetiment a un procés d’espoli i privatització durant més de dues dècades a favor de les grans corporacións empresarials (el País Valencià ostenta el trist honor de donar nom al nefast model de concessions sanitàries a la gestió privada conegut com a “Model Alzira”), no ha pogut i no ha volgut revertir aquesta situació i implementar mesures sanitàries de salvaguarda de la salut de la majoria social.
  • Que l’actual situació de risc extrem per a la salut col·lectiva es deriva d’una gestió que ha prioritzat els interessos oligàrquics de salvaguardar la “campanya nadalenca”, com a mesos abans la “campanya d’estiu” sobre els de la població general, malgrat les incontestables prediccions epidemiològiques. Al País Valencià PSPV, Compromís i Unides Podem sabien que aqueix período suposa per a les grans empreses dels sectors del comerç, alimentació i transport, entre altres, més del 50% de la seua facturació anual. Oxigenar els beneficis monopolístics ha constituït i constitueix l’eix central de la proposta política durant aquesta crisi sanitària per a les governants “majories de progrés” tant en la Generalitat Valenciana com en el Govern central.
  • Que la totalitat de les restriccions s’imposen en els àmbits socials i personals, deixant intacte l’amuntegament que suposa l’ús del transport públic per a acudir als centres de treball i el perill de contagi en aquests, traslladant així la càrrega de responsabilitat exclusivament a l’àmbit individual mentre es prioritza l’extracció de plusvàlua sobre la salut col·lectiva.

És per això que des del PCPE denunciem la negligent gestió que, amb data de 26/01/2021, ha portat al País Valencià a la taxa més gran d’incidència de COVID-19 (1423 casos / 100 mil habitants en els últims 14 dies) i la ocupació més gran de llits UCI per COVID-19 (61,7%) de l’Estat espanyol i, en tractar-se de morts evitables, considerem una massacre l’excés de 4562 morts (80,5% majors de 74 anys) al llarg de l’any 2020 en el nostre territori, o les 1295 morts per COVID-19 que fins al 26 de gener s’han produït en residències d’ancians i ancianes del PV (29,9% del total de defuncions). Un sistema sanitari valencià que a novembre de 2020 tenia una llista d’espera quirúrgica de més de 59 mil pacients (prop de 20 mil esperant durant més de 6 mesos) que, al costat de la de cites amb especialista, va portar durant l’últim any a una taxa del 18% d’inaccessibilitat al sistema sanitari, permet predir milers de morts evitables per totes les causes també durant el present any 2021.

Només el derrocament del capitalisme en la seua actual fase de descomposició i la construcció del socialismo será capaç de posar el benestar, la salut i la vida del poble treballador per damunt dels interessos econòmics d’una minoria explotadora que, sens dubte, acabarà en l’escombriaire de la Història. No més el poble organitzat salva al poble.

 

Declaración del Comité del País Valencià del PCPE ante la extremadamente grave situación epidemiológica en nuestro territorio

Ante el predecible y estrepitoso fracaso en términos de salud pública que ha supuesto el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 25 de octubre de 2020 y prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021, pretendidamente en “cogobernanza” con las Comunidades Autónomas pero en realidad gestionado en función exclusiva de los intereses de la patronal hostelera y del comercio, DECLARAMOS:

  • Que la adopción de medidas represivas, limitativas de derechos individuales y colectivos, es la única medida que los ejecutivos de los gobiernos central y autonómicos, incluido el “progresista” tripartito del “Govern del Botànic”, han sabido imponer para intentar frenar el avance de la pandemia de COVID-19 en esta enésima oleada.
  • Que, más allá de los gobiernos de turno, ello pone de manifiesto el fracaso estructural del sistema capitalista en el Estado español que, ante el progresivo deterioro e infrafinanciación de la sanidad pública y su sometimiento a un proceso de expolio y privatización durante más de dos décadas a favor de las grandes corporaciones empresariales (el País Valenciano ostenta el triste honor de dar nombre al nefasto modelo de concesiones sanitarias a la gestión privada conocido como “Modelo Alzira”), no ha podido y no ha querido revertir esta situación e implementar medidas sanitarias de salvaguarda de la salud de la mayoría social.
  • Que la actual situación de riesgo extremo para la salud colectiva se deriva de una gestión que ha priorizado los intereses oligárquicos de salvaguardar la “campaña navideña”, como meses antes la “campaña de verano” sobre los de la población general, a pesar de las incontestables predicciones epidemiológicas. En el País Valenciano PSPV, Compromís y UnidesPodem sabían que ese periodo supone para las grandes empresas de los sectores del comercio, alimentación y transporte, entre otros, más del 50% de su facturación anual. Oxigenar los beneficios monopolísticos ha constituido y constituye el eje central de la propuesta política durante esta crisis sanitaria para las gobernantes “mayorías de progreso” tanto en la Generalitat Valenciana como en el Gobierno central.
  • Que la totalidad de las restricciones se imponen en los ámbitos sociales y personales, dejando intacto el hacinamiento que supone el uso del transporte público para acudir a los centros de trabajo y el peligro de contagio en éstos, trasladando así la carga de responsabilidad exclusivamente al ámbito individual mientras se prioriza la extracción de plusvalía sobre la salud colectiva.

Es por ello que desde el PCPE denunciamos la negligente gestión que, a fecha de 26/01/2021, ha llevado al País Valenciano a la mayor tasa de incidencia de COVID-19 (1423 casos / 100 mil habitantes en los últimos 14 días) y la mayor ocupación de camas UCI por COVID-19 (61,7%) del Estado español y, al tratarse de muertes evitables, consideramos una masacre el exceso de 4562 muertes (80,5% mayores de 74 años) a lo largo del año 2020 en nuestro territorio, o las 1295 muertes por COVID-19 que hasta el 26 de enero se han producido en residencias de ancianas/os del PV (29,9% del total de defunciones). Un sistema sanitario valenciano que a noviembre de 2020 tenía una lista de espera quirúrgica de más de 59 mil pacientes (cerca de 20 mil esperando durante más de 6 meses) que, junto a la de citas con especialista, llevó durante el último año a una tasa del 18% de inaccesibilidad al sistema sanitario, permite predecir miles de muertes evitables por todas las causas también durante el presente año 2021.

Sólo el derrocamiento del capitalismo en su actual fase de descomposición y la construcción del socialismo será capaz de poner el bienestar, la salud y la vida del pueblo trabajador por encima de los intereses económicos de una minoría explotadora que, sin duda, acabará en el basurero de la Historia. Solo el pueblo organizado salva al pueblo.