El PCPE i la JCPE donen suport a la vaga convocada per diversos sindicats de l’educació al País Valencià

May 22, 2024 | País Valencià, País Valencià

Els comunistes donem suport a la convocatòria de vaga del 23 de maig a l’educació valenciana. Considerem que hi ha prou motius des de fa molts anys per a convocar una vaga general educativa. El PCPE insta a tota la seua militància al sector a organitzar i potenciar la vaga.

Aquesta vaga, portada per permanents sindicals, no té la preparació necessària i no s’ha fomentat l’organització dels treballadors del sector. Presenta també un biaix partidista, venent una millor gestió del passat govern autonòmic, el qual va implementar quantes retallades van fer falta i no va acabar de revertir les del període anterior.

Tot i això, reiterem la necessitat de la mobilització entre els treballadors de l’educació davant del panorama real que pateix el sector:

 • L’excés de burocràcia a què es veuen sotmesos els treballadors de l’educació als centres educatius, provocant que es desvie l’atenció de la nostra tasca principal: exercir de docents.
 • El desbordament de treball que implica la comprensió i aplicació de la LOMLOE als centres educatius, així com el seu escàs rigor científic i la seva escassa aportació didàctica.
 • La necessitat de reducció de les ràtios de l’alumnat.
 • La necessitat d’incrementar les hores d’atenció a les tutories, les coordinacions diverses i els equips directius per dur a terme les funcions del nostre dia a dia.
 • La pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors de l’educació, el 43,55% entre l’any 2000 i el 2020.
 • La necessitat d’implementar els programes d’immersió lingüística, llastats des del govern del Botànic en el moment que l’anglès va igualar la nostra llengua, obligant-lo en un 15%.
 • La necessitat d’eliminar la implantació del Districte Únic, que només respon als interessos de les escoles concertades per a triar l’alumnat i desplaçar l’escola pública.

La vaga no és una finalitat en si mateixa, la vaga és l’eina més important de la classe obrera per a la defensa dels seus drets. La convocatòria d’una vaga per afavorir els interessos polítics de determinades opcions, que ja han demostrat que no tenen els mateixos interessos de la classe treballadora, només obre les portes a aprofundir en l’actual desmobilització del sector i en la reacció.

Les retallades en educació i la resta dels sectors públics responen a una política d’Estat que apliquen els governs de torn per submissió i imposició a les directives de la Unió Europea i el Banc Central Europeu, els quals aproven els pressupostos de l’Estat abans de ser ratificats pel Congrés dels Diputats. Ara, a més, s’han de complir els compromisos per a la recepció dels fons europeus, així com la devolució de desenes de milers de milions de la seua part reemborsable, cosa que acabarà produint noves retallades.

La vaga ha de respondre a un procés de mobilització més enllà de determinades reunions en alguns centres amb desenes de treballadors de l’educació. Des del PCPE cridem a secundar la vaga ia implementar la lluita per una autèntica educació per i al servei de la classe obrera.

Comitè del País Valencià del PCPE

El PCPE y la JCPE apoyan la huelga convocada por diversos sindicatos de la educación en el País Valenciano el próximo 23 de mayo.

Los comunistas apoyamos la convocatoria de huelga del próximo 23 de mayo en la educación valenciana. Consideramos que hay motivos suficientes desde hace muchos años para convocar una huelga general educativa. El PCPE insta a toda su militancia en el sector a organizar y potenciar la huelga.

La presente huelga, llevada por permanentes sindicales, carece de la preparación necesaria y no se ha fomentado la organización de los trabajadores del sector. Presenta también un sesgo partidista, vendiendo una mejor gestión del pasado gobierno autonómico, el cual implementó cuantos recortes hicieron falta y no acabó de revertir los del periodo anterior.

A pesar de todo, reiteramos la necesidad de la movilización entre los trabajadores de la educación ante el panorama real que sufre el sector:

 • El exceso de burocracia a la que se ven sometidos los trabajadores de la educación en los centros educativos, provocando que se desvíe la atención de nuestra principal tarea: ejercer de docentes.
 • El desborde de trabajo que implica la comprensión y aplicación de la LOMLOE en los centros educativos, así como su escaso rigor científico y su escasa aportación didáctica.
 • La necesidad de reducción de las ratios del alumnado
 • La necesidad de incrementar las horas de atención a las tutorías, coordinaciones diversas y equipos directivos para llevar a cabo las funciones de nuestro día a día.
 • La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, un 43,55% entre el año 2000 y el 2020.
 • La necesidad de implementar los programas de inmersión lingüística, lastrados desde el gobierno del Botànic en el momento que igualó el inglés a nuestra lengua, obligándolo en un 15%.
 • La necesidad de eliminar la implantación del Distrito Único, que solo responde a los intereses de las escuelas concertadas para elegir al alumnado y desplazar a la escuela pública.

La huelga no es una finalidad en sí, la huelga es la herramienta más importante de la clase obrera para la defensa de sus derechos. La convocatoria de una huelga para favorecer los intereses políticos de determinadas opciones, que ya han demostrado carecer de los mismos intereses de la clase trabajadora, sólo abre las puertas a profundizar en la actual desmovilización del sector y a la reacción.

Los recortes en educación, y en el resto de los sectores públicos, responden a una política de Estado que aplican los gobiernos de turno por sumisión e imposición a las directivas de la Unión Europea y el Banco Central Europeo, los cuales aprueban los presupuestos del Estado antes de ser ratificados por el Congreso de los Diputados. Ahora, además, se han de cumplir los compromisos para la recepción de los fondos europeos, así como la devolución de decenas de miles de millones de la parte reembolsable de los mismos, lo que acabará produciendo nuevos recortes.

La huelga debe responder a un proceso de movilización más allá de determinadas reuniones en algunos centros con unas decenas de trabajadores de la educación. Desde el PCPE llamamos a secundar la huelga y a implementar la lucha por una auténtica educación por y al servicio de la clase obrera.

Comité del País Valencià del PCPE