[País Valencià] El PCPE contra l’ERO en la factoria de Ford en Almussafes Per una indústria automobilística pública i planificada

Abr 4, 2021 | País Valencià

[Castellano bajo]

Després d’un ERO que l’any passat va reduir la plantilla en 350 treballadors, a mitjan aquest mes de març la direcció de la factoria Ford a Almussafes (Ribera Baixa – País Valencià) va comunicar al Comité d’Empresa la seua intenció d’aplicar un ERO extintiu que implicaria l’acomiadament de 630 treballadors/es i, probablement, la supressió del torn de nit. Ja al llarg de la present pandèmia de la COVID-19 la plantilla ha patit 6 ERTOs, una eina prestigiada durant l’actual crisi sanitària, però que té com a únic objectiu redimensionar les plantilles a temps real per a optimitzar els beneficis patronals a costa dels salaris dels i de les treballadores. I així els ha utilitzats la Ford a Almussafes en múltiples ocasions al llarg de la seua història.

No obstant això ara és diferent, la mateixa direcció de Ford argumenta que la seua decisió obeeix a raons estructurals que excedeixen la conjuntura de la COVID-19. Més enllà de caigudes en la venda de vehicles motivades per la pandèmia o de canvis socials en el model de mobilitat, per a intentar superar la inexorable caiguda en la taxa de guany el sector automobilístic recorre a la concentració de capitals mitjançant fusions i aliances estratègiques dels grans grups industrials, reduint costos i centralitzant els recursos humans en el desenvolupament de les tecnologies d’automoció elèctrica. El capitalisme només pot aconseguir aquests objectius mitjançant la destrucció de forces productives, en forma de tancaments de plantes i acomiadaments massius, al costat del recurs a ingents subvencions públiques.

Els processos de desmantellament i privatització del sector públic industrial que, sota l’eufemisme de “reconversió”, es van desenvolupar al País Valencià i la resta de l’Estat espanyol durant els anys 80 i 90 del segle XX van suposar la punta per a les estructures productives alçades amb dècades de suor i fins i tot de sang del poble treballador. Una de les greus conseqüències de la desindustrialització en el nostre territori ha sigut la forta dependència de la factoria de Ford-Almussafes, la producció de la qual (més la de les empreses auxiliars) abans de la pandèmia suposava l’11,8% del PIB i el 24% de les exportacions valencianes. Els monopolis, com en aquest cas la Ford, aprofiten aquesta posició de privilegi per a extorsionar i fer xantatge a governs i plantilles amb amenaces de tancaments, relocalitzacions de la producció, acomiadaments,…

La factoria de Ford-Almussafes ha rebut de la Generalitat Valenciana prop de 150 milions d’euros durant l’última dècada, a part de les subvencions rebudes del govern central i de fons europeus. Curiosament, el “Pacte del Botànic” va duplicar les ajudes públiques al monopoli des de l’any 2017. Ni la massiva injecció de diners públics, ni les constants cessions de drets laborals des de fa dues dècades en forma de congelacions i dobles escales salarials, pèrdues de temps de descans, increment de les càrregues de treball,…, han impedit la pèrdua d’aproximadament 1.000 llocs de treball durant el passat i el present any si es compleixen els plans de l’empresa, que portaran a uns nivells de contractació similars als de fa una dècada. La factoria de Ford-Almussafes ha perdut més de 4.000 llocs de treball des del màxim aconseguit en 1990, un 40% de la plantilla.

Les i els treballadors no hem de caure en el parany de competir amb altres col·lectius obrers per càrregues de treball o de servir de corretja de transmissió dels interessos de l’empresa reclamant més inversions públiques per a l’actual sector de l’automoció. Segons la mateixa Ford, en l’últim trimestre de l’any 2019 l’empresa va obtindre uns beneficis a Europa de 21 milions de dòlars lligats a una major eficiència empresarial després de la decisió de tancar sis plantes de producció i l’eliminació de 12.000 llocs de treball. D’altra banda, la recent decisió del monopoli Ford de tancar les seues tres plantes de producció al Brasil durant 2021, després de més d’un segle de presència en aqueix país i que suposarà l’acomiadament de 5.000 treballadors/es directes, ha sigut acollida amb una pujada del 3% de les accions de Ford en la Borsa de Nova York. La declaració del màxim executiu de Ford, Jim Farley, el deixa clar: “Estem traslladant-nos a un model de negoci més auster i lleuger en actius en cessar la producció al Brasil i servir als clients amb alguns dels millors i més excitants vehicles en la nostra cartera global”.

No importa el “productius” i “versàtils” que siguem, com a vegades s’argumenta des de la representació sindical de Ford-Almussafes. Quan la plusvàlua que el capital obté de l’explotació de les i els treballadors no li assegura la taxa de guany requerit, les plantilles constitueixen un llast del qual desfer-se a qualsevol preu: el monopoli Ford té un pla de “reestructuración” a escala mundial dirigit a incrementar els seus beneficis i liquiditat, dotat amb 11.000 milions d’euros! per a finançar els costos d’indemnitzacions, prejubilacions, o suborns si és necessari. Així de cru, i així de clar ha de tindre-ho la classe obrera a l’hora de plantejar una lluita que sempre ha de ser solidària, internacionalista i a l’ofensiva.

El PCPE CRIDA a les plantilles de Ford-Almussafes, de les empreses auxiliars i del conjunt de les i els treballadors del sector i el territori a alçar una àmplia mobilització, inclosa la vaga general, en defensa dels llocs de treball i condicions laborals d’una plantilla que amb el seu treball, al costat d’un poble que amb els seus impostos, han contribuït a l’enriquiment del monopoli automobilístic que ara els amenaça. Limitar-se a la simple millora de les indemnitzacions per acomiadament, la negociació de noves prejubilacions cada vegada menys disponibles davant la concatenació d’EROs, i/o noves rebaixes salarials i de les condicions de treball només significa pa per a hui i fam per a demà.

El PCPE DENUNCIA qualsevol transvasament de diners i recursos públics als monopolis, que inexorablement recorreran a la destrucció de forces productives per a resoldre les seues cada vegada més freqüents crisis de sobreproducció. Els condicionants, com el manteniment dels llocs de treball, que proposen alguns socis del “Pacte del Botànic” per a la concessió de tals subvencions, resulten tan hipòcrites com inútils. La transició a l’automoció elèctrica i autònoma servirà d’excusa per a incrementar aquestes subvencions en milers de milions d’euros del fons europeu de reconstrucció.

El PCPE EXIGEIX la immediata intervenció de l’empresa, la seua nacionalització sense contraprestacions, el control directe per part dels i de les treballadores, i la planificació del conjunt del sector industrial valencià en funció de les necessitats socials reals i de rigorosos criteris ambientals. Tot això en la perspectiva de la presa del poder sobre els mitjans de producció per part de la classe que tot ho produeix i la construcció del Socialisme. Senzillament, dins del capitalisme no hi ha solució favorable per a la classe obrera.

¡Pel manteniment de llocs i condicions de treball en Ford-Almussafes!

¡Per la nacionalització i planificació dels sectors estratègics!

 

[Castellano]

¡POR LA NACIONALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS!

Después de un ERE que el año pasado redujo la plantilla en 350 trabajadores, a mediados de este mes de marzo la dirección de la factoría Ford en Almussafes (Ribera Baixa – País Valencià) comunicó al Comité de Empresa su intención de aplicar un ERE extintivo que implicaría el despido de 630 trabajadores/as y, probablemente, la supresión del turno de noche. Ya a lo largo de la presente pandemia de la COVID-19 la plantilla ha sufrido 6 ERTEs, una herramienta prestigiada durante la actual crisis sanitaria pero que tiene como único objetivo redimensionar las plantillas a tiempo real para optimizar los beneficios patronales a costa de los salarios de los y las trabajadoras. Y así los ha utilizado la Ford en Almussafes en múltiples ocasiones a lo largo de su historia.

Sin embargo ahora es distinto, la propia dirección de Ford argumenta que su decisión obedece a razones estructurales que exceden la coyuntura de la COVID-19. Más allá de caídas en la venta de vehículos motivadas por la pandemia o de cambios sociales en el modelo de movilidad, para intentar superar la inexorable caída en la tasa de ganancia el sector automovilístico recurre a la concentración de capitales mediante fusiones y alianzas estratégicas de los grandes grupos industriales, reduciendo costes y centralizando los recursos humanos en el desarrollo de las tecnologías de automoción eléctrica. El capitalismo sólo puede alcanzar dichos objetivos mediante la destrucción de fuerzas productivas, en forma de cierres de plantas y despidos masivos, junto al recurso a ingentes subvenciones públicas.

Los procesos de desmantelamiento y privatización del sector público industrial que, bajo el eufemismo de “reconversión”, se desarrollaron en el País Valencià y el resto del Estado español durante los años 80 y 90 del siglo XX supusieron la puntilla para las estructuras productivas levantadas con décadas de sudor y hasta de sangre del pueblo trabajador. Una de las graves consecuencias de la desindustrialización en nuestro territorio ha sido la fuerte dependencia de la factoría de Ford-Almussafes, cuya producción (más la de las empresas auxiliares) antes de la pandemia suponía el 11,8% del PIB y el 24% de las exportaciones valencianas. Los monopolios, como en este caso la Ford, aprovechan esta posición de privilegio para extorsionar y chantajear a gobiernos y plantillas con amenazas de cierres, relocalizaciones de la producción, despidos,…

La factoría de Ford-Almussafes ha recibido de la Generalitat Valenciana cerca de 150 millones de euros durante la última década, aparte de las subvenciones recibidas del gobierno central y de fondos europeos. Curiosamente, el “Pacte del Botànic” duplicó las ayudas públicas al monopolio desde el año 2017. Ni la masiva inyección de dinero público, ni las constantes cesiones de derechos laborales desde hace dos décadas en forma de congelaciones y dobles escalas salariales, pérdidas de tiempos de descanso, incremento de las cargas de trabajo,…, han impedido la pérdida de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo durante el pasado y el presente año si se cumplen los planes de la empresa, que llevarán a unos niveles de contratación similares a los de hace una década. La factoría de Ford-Almussafes ha perdido más de 4.000 puestos de trabajo desde el máximo alcanzado en 1990, un 40% de la plantilla.

Las y los trabajadores no debemos caer en la trampa de competir con otros colectivos obreros por cargas de trabajo o de servir de correa de transmisión de los intereses de la empresa reclamando más inversiones públicas para el actual sector de la automoción. Según la propia Ford, en el último trimestre del año 2019 la empresa obtuvo unos beneficios en Europa de 21 millones de dólares ligados a una mayor eficiencia empresarial tras la decisión de cerrar seis plantas de producción y la eliminación de 12.000 puestos de trabajo. Por otro lado, la reciente decisión del monopolio Ford de cerrar sus tres plantas de producción en Brasil durante 2021, tras más de un siglo de presencia en ese país y que supondrá el despido de 5.000 trabajadores/as directos, ha sido acogida con una subida del 3% de las acciones de Ford en la Bolsa de Nueva York. La declaración del máximo ejecutivo de Ford, Jim Farley, lo deja claro: “Estamos trasladándonos a un modelo de negocio más austero y ligero en activos al cesar la producción en Brasil y servir a los clientes con algunos de los mejores y más excitantes vehículos en nuestra cartera global”.

No importa lo “productivos” y “versátiles” que seamos, como en ocasiones se argumenta desde la representación sindical de Ford-Almussafes. Cuando la plusvalía que el capital obtiene de la explotación de las y los trabajadores no le asegura la tasa de ganancia requerida, las plantillas constituyen un lastre del que deshacerse a cualquier precio: el monopolio Ford tiene un plan de “reestructuración” a nivel mundial dirigido a incrementar sus beneficios y liquidez, dotado con ¡11.000 millones de euros! para financiar los costes de indemnizaciones, prejubilaciones, o sobornos si es necesario. Así de crudo, y así de claro debe tenerlo la clase obrera a la hora de plantear una lucha que siempre debe ser solidaria, internacionalista y a la ofensiva.

El PCPE LLAMA a las plantillas de Ford-Almussafes, de las empresas auxiliares y del conjunto de las y los trabajadores del sector y el territorio a levantar una amplia movilización, incluida la huelga general, en defensa de los puestos de trabajo y condiciones laborales de una plantilla que con su trabajo, junto a un pueblo que con sus impuestos, han contribuido al enriquecimiento del monopolio automovilístico que ahora les amenaza. Limitarse a la simple mejora de las indemnizaciones por despido, la negociación de nuevas prejubilaciones cada vez menos disponibles ante la concatenación de EREs, y/o nuevas rebajas salariales y de las condiciones de trabajo sólo significa pan para hoy y hambre para mañana.

El PCPE DENUNCIA cualquier trasvase de dinero y recursos públicos a los monopolios, que inexorablemente recurrirán a la destrucción de fuerzas productivas para resolver sus cada vez más frecuentes crisis de sobreproducción. Los condicionantes, como el mantenimiento de los puestos de trabajo, que proponen algunos socios del “Pacte del Botànic” para la concesión de tales subvenciones, resultan tan hipócritas como inútiles. La transición a la automoción eléctrica y autónoma servirá de excusa para incrementar dichas subvenciones en miles de millones de euros del fondo europeo de reconstrucción.

El PCPE EXIGE la inmediata intervención de la empresa, su nacionalización sin contraprestaciones, el control directo por parte de los y las trabajadoras, y la planificación del conjunto del sector industrial valenciano en función de las necesidades sociales reales y de rigurosos criterios ambientales. Todo ello en la perspectiva de la toma del poder sobre los medios de producción por parte de la clase que todo lo produce y la construcción del Socialismo.

Sencillamente, dentro del capitalismo no hay solución favorable para la clase obrera.

¡POR EL MANTENIMIENTO DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO EN FORD-ALMUSSAFES!

¡POR LA NACIONALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS!”