Salvar o leite // Salvar el sector lácteo – Sairmos da UE

Ago 22, 2015 | Galiza

[Castellano bajo]

RESOLUCIÓN DE COMUNISTAS DA GALIZA-PCPE.

Diante da crise que pon en perigo a existencia mesma do sector lácteo na Galiza, Comunistas da Galiza-PCPE declara:

 • Este sector produtivo debe considerarse estratéxico por tratarse do principal sector agrogandeiro e un dos principais motores económicos e de estruturación social da Galiza, cuxa liquidación está a supor o despoboamento e a desertización do rural galego, a ruína de milleiros de familias, o peche de pequenas e medianas explotacións nas concas leiteiras galegas e a creba definitiva da autosuficiencia alimentaria da Galiza.
 • A situación pola que atravesa o sector é desesperada e periga a súa propia supervivencia nun escenario de encarecemento dos insumos, caída libre dos prezos pactados polos monopolios da industria leiteira e as grandes superficies por baixo dos propios custos de produción.
 • Esta ofensiva é non só consentida senón artellada desde os gobernos tanto español como autonómico, que non “miran a outra parte”, miran polos intereses da oligarquía á que representan e da que forman parte. Os gobernos galego, español e europeo gobernan para garantir os negocios dos grandes grupos monopolistas e das grandes corporacións europeas cuxos intereses representa a Unión Europea de capital.
 • A liquidación do sector lácteo remóntase ao momento mesmo da entrada de España na CEE (hoxe UE) que supuxo a perda do 90% das explotacións gandeiras existentes na Galiza e un proceso de concentración capitalista no agro que levou á ruína a pequenos e medianos produtores e constrinxiu a capacidade produtiva do sector, encamiñándose cara un modelo de grandes explotacións propiedade de grandes grupos monopolistas e sacrificando a produtores, consumidores, calidade do produto e futuro do agro. As cotas e a “liberalización” non son dúas políticas senón a mesma política económica dirixida a esmagar a produción leiteira galega para colocar os sobrantes lácteos dos países membros do eixo dominante na Europa dos Monopolios (nomeadamente Francia) cuxos intereses representa e impón a UE utilizando instrumentos como a PAC imperialista.
 • Non se pode acusar de falta de iniciativa ao goberno autonómico nin ao español: ambos desenvolveron amplas iniciativas para efectuar, sen tremerlles a man, unha política económica de desmantelamento dos sectores produtivos baixo o ditado da UE, ao servizo das grandes empresas e á conta da ruína dos pequenos produtores que non teñen cabida nun modelo orientado ás grandes explotacións para alimentar aos monopolios da alimentación.
 • O fenómeno inscríbese nunha crise de sobreprodución que sacude a todo o mundo capitalista. Sobreprodución non implica que sobre leite. Pola contra a inmensa maioría da humanidade traballadora non ten acceso a ela. A superprodución de mercadorías que dá lugar ás crises non é absoluta, senón relativa. O exceso de mercadorías só existe se se ten en conta a demanda solvente, pero non en comparación coas verdadeiras necesidades da sociedade.

A causa máis profunda das crises económicas de superprodución baixo o capitalismo reside na contradición fundamental do devandito réxime: a contradición entre o carácter social da produción e a forma capitalista privada de apropiación dos resultados da produción.
Nas épocas de crises destrúense enormes riquezas ao mesmo tempo que deixan de satisfacerse as necesidades máis perentorias das grandes masas populares. Así, durante a crise de 1929-1933 demoléronse 92 altos fornos nos Estados Unidos, 72 en Inglaterra e 28 en Alemaña. En 1933 nos Estados Unidos, arrasáronse, labrando de novo os sementados, 10.400.000 acres de algodonais.

Saudamos a iniciativa das organizacións agrarias galegas que, xunto a outras organizacións populares e de masas, promoveron a constitución dunha plataforma de defensa do sector e un calendario de mobilizacións para reclamar medidas urxentes aos gobernos español e autonómico.

Estaremos nesas mobilizacións apoiando firmemente a loita polo leite e puntualizando insistentemente que salvar o sector lácteo, só é posíbel no marco dun programa que rache coa UE e o euro, que fomente o cooperativismo e avance cara á nacionalización das grandes explotacións e de todos os elos da produción, a transformación e a distribución, no marco dunha economía planificada socialista que remate coa anarquía da produción e co imperio omnímodo dos cárteles alimentarios e teña como único obxectivo a satisfacción das necesidades sociais e a autosuficiencia alimentaria do noso país.

 

[Castellano]

RESOLUCIÓN DE COMUNISTAS DA GALIZA-PCPE

Ante la crisis que pone en peligro incluso la existencia del sector lácteo en Galicia, Comunistas da Galiza-PCPE declara:

 • Este sector productivo debe considerarse estratégico por tratarse del principal sector agropecuario y uno de los principales motores económicos y de estructuración social de Galicia, cuya liquidación está a suponer la despoblación y desertización del rural gallego, la ruina de miles de familias, el cierre de pequeñas y medianas explotaciones en las cuencas lecheras gallegas y la quiebra definitiva de la autosuficiencia alimentaria de Galicia.
 • La situación por la que atraviesa el sector es desesperada y peligra su propia supervivencia en un escenario de encarecimiento de los insumos, caída libre de los precios pactados por los monopolios de la industria lechera y las grandes superficies por debajo de los propios costes de producción.
 • Esta ofensiva no solo es consentida sino incluso articulada desde los gobiernos tanto español como autonómico, que no “miran a otra parte”, miran por los intereses de la oligarquía a la que representan y de la que forman parte. Los gobiernos gallego, español y europeo gobiernan para garantizar los negocios de los grandes grupos monopolistas y de las grandes corporaciones europeas cuyos intereses representa la Unión Europea de capital.
 • La liquidación del sector lácteo se remonta al momento de la entrada de España en la CEE (hoy UE) que supuso la pérdida del 90% de las explotaciones ganaderas existentes en Galicia y un proceso de concentración capitalista en el campo que llevó a la ruina a pequeños y medianos productores y constriñó la capacidad  productiva del sector, encaminándose hacia un modelo de grandes explotaciones propiedad de grandes grupos monopolistas y sacrificando a productores, consumidores, calidad del producto y futuro del campo. Las cuotas y la “liberalización” no son dos políticas sino la misma política económica dirigida a aplastar la producción lechera gallega para colocar los sobrantes lácteos de los países miembros del eje dominante en la Europa de los monopolios (sobre todo Francia), cuyos intereses representa e impone la UE, utilizando instrumentos como la PAC imperialista.
 • No se puede acusar de falta de iniciativa al gobierno autonómico ni al español: ambos desarrollaron amplias iniciativas para efectuar, sin temblarles la mano, una política económica de desmantelamiento de los sectores productivos bajo el dictado de la UE, al servicio de las grandes empresas y a cuenta de la ruina de los pequeños productores que no tienen cabida en un modelo orientado a las grandes explotaciones para alimentar a los monopolios de la alimentación.
 • El fenómeno se inscribe en una crisis de sobreproducción que sacude a todo el mundo capitalista. Sobreproducción no implica que sobre leche. Al contrario, la inmensa mayoría de la humanidad trabajadora no tiene acceso a ella. La superproducción de mercancías que da lugar a las crisis no es absoluta, sino relativa. El exceso de mercancías solo existe si se tiene en cuenta la demanda solvente, pero no en comparación con las verdaderas necesidades de la sociedad.

La causa más profunda de las crisis económicas de superproducción bajo el capitalismo reside en la contradicción fundamental de dicho régimen: la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista privada de apropiación de los resultados de la producción.
En las épocas de crisis se destruyen enormes riquezas al mismo tiempo que dejan de satisfacerse las necesidades más perentorias de las grandes masas populares. Así, durante la crisis de 1929-1933 se demolieron 92 altos hornos en los Estados Unidos, 72 en Inglaterra y 28 en Alemania. En 1933 en los EEUU fueron arrasados, labrando de nuevo los sembrados, 10.400.000 acres de algodonales.

Saludamos la iniciativa de las organizaciones agrarias gallegas que, junto a otras organizaciones populares y de masas, promovieron la constitución de una plataforma de defensa del sector y un calendario de movilizaciones para reclamar medidas urgentes a los gobiernos español y autonómico.

Estaremos en esas movilizaciones apoyando firmemente la lucha por el sector lácteo y puntualizando insistentemente que salvar este sector solo es posible en el marco de un programa que rompa con la UE y el euro, que fomente el cooperativismo y avance hacia la nacionalización de las grandes explotaciones y de todos los eslabones de la producción, la transformación y la distribución, en el marco de una economía planificada socialista que termine con la anarquía de la producción y con el imperio omnímodo de los cárteles alimentarios y tenga como único objetivo la satisfacción de las necesidades sociales y la autosuficiencia alimentaria de nuestro país.