Huelga de profesorado interino: si hoy tu compañero/a pierde el puesto de trabajo, ¡mañana lo perderás tu!

Feb 25, 2015 | País Valencià

[En castellano, bajo]

El pròxim 25 de febrer el professorat interí del País Valencià afronta una jornada de Vaga i mobilitzacions convocada per l’STEPV contra la rebaremació i l’acord d’interins de 2013, signat per CCOO, UGT, CSIF i ANPE, que plantejava l’anomenada rebaremació (substitució de professorat interí a la borsa) per la qual van perdre el seu lloc de treball un gran nombre de treballadors/es que portaven prestant serveis durant molts anys. Però això no ha estat més que la gota que va fer vessar el got d’un professorat minvat any rere any per l’eliminació dels desdoblaments en FP, l’augment d’hores lectives del professorat i l’augment de ràtios.

Els i les comunistes del PCPE entenem que el marc en què es dóna la convocatòria és complex: desmobilització generalitzada del professorat, avanç del sectarisme sindical i una mica encara més greu, augment de la divisió dins del professorat i del propi sector del professorat interí. Els i les comunistes creiem que l’objectiu hauria de ser defensar per al professorat interí unes condicions laborals dignes i equiparables a la resta de treballadors/es de l’ensenyament, creant per a això eines organitzatives basades en les assemblees de treballadors/es al marge de si han passat o no una oposició i amb quina nota. Unes assemblees unitàries de treballadors/es que organitzen la lluita i superen l’actual marc de divisió. Hi ha experiències unitàries de treballadors de diferents sectors, com els Comitès per a la Unitat Obrera, que garanteixen una eina de lluita que supera la divisió i la desmobilització.

La unitat i la solidaritat han de ser la base per a lluitar contra l’acomiadament i la pèrdua de drets del professorat. Tot el professorat ha d’estar unit en la defensa d’un nou acord d’interins que impedisca acomiadaments, rebaremacions i precarietat per als i les treballadors/es de l’ensenyament.Cada atac que no té resposta posa les bases per a futurs atacs més amplis. 

En les històriques vagues desenvolupades pel professorat, com les dels PNN, la unitat, la solidaritat i l’assemblea de treballadors/es com a eina de lluita van asseure les bases per a la victòria. La Vaga, com no podia ser d’una altra manera, va ser el mètode de lluita i pressió més efectiu, com ho segueix sent en l’actualitat, ja que amb cada vaga demostrem qui tira endavant l’ensenyament, els hospitals, les empreses, etc. Si no fos així, els governs i la patronal no insistirien tant en retallar aquest dret.

La classe obrera que treballa a l’ensenyament deu plantejar un camí unitari de mobilitzacions que aconseguisquen frenar els atacs destinats a desmantellar i privatitzar el sector. La realitat és que hui són molts els interins i interines acomiadats, però demà et tocarà a tu i només l’experiència de lluita i solidaritat frenarà la pèrdua de les teues condicions o del lloc de treball. La divisió entre el funcionariat de carrera i els i les interins/es no serà eterna, ja que cada declaració de la patronal, la UE i els monopolis planteja que el dret dels treballadors i les treballadores de la funció pública al lloc de treball indefinit no està d’acord amb el mercat laboral i que s’ha d’eliminar per a ser més competitius. 

Els i les comunistes tenim clar que la lluita de les treballadores i els treballadors units/des és imprescindible per a vèncer. 

Contra l’acomiadament de professorat!

Per un nou acord d’interins! Solidaritat i lluita al costat del professorat interí i tots/es els/les acomiadats/des! 

Per la unitat de tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament! 

Descarrega el fullet

 

[CASTELLÀ]

El próximo 25 de febrero el profesorado interino del País Valencià afronta una jornada de Huelga y movilizaciones convocada por el STEPV contra la rebaremación y el acuerdo de interinos de 2013, firmado por CCOO, UGT, CSIF y ANPE, que planteaba la llamada rebaremación (sustitución de profesorado interino en la bolsa) por la que perdieron su puesto de trabajo un gran número de trabajadores/as que llevaban prestando servicios durante muchos años. Pero esto no ha sido más que la gota que colmó el vaso de un profesorado mermado año tras año por la eliminación de los desdobles en FP, el aumento de horas lectivas del profesorado y el aumento de ratios.

Los/as comunistas del PCPE entendemos que el marco en el que se da la convocatoria es complejo: desmovilización generalizada del profesorado, avance del sectarismo sindical y algo todavía más grave, aumento de la división dentro del profesorado y del propio sector de los/as interinos/as.

Los/as comunistas creemos que el objetivo debería ser defender para el profesorado interino unas condiciones laborales dignas y equiparables al resto de trabajadores/as de la enseñanza, creando para ello herramientas organizativas basadas en las asambleas de trabajadores/as al margen de si han pasado o no una oposición y con qué nota.

Unas asambleas unitarias de trabajadores/as que organicen la lucha y superen el actual marco de división. Existen experiencias unitarias de trabajadores de diferentes sectores, como los Comités para la Unidad Obrera, que garantizan una herramienta de lucha que supera la división y la desmovilización.

La unidad y la solidaridad deben ser la base para luchar contra el despido y la pérdida de derechos del profesorado. Todo el profesorado debe estar unido en la defensa de un nuevo acuerdo de interinos que impida despidos, rebaremaciones y precariedad para los/as trabajadores/as de la enseñanza. Cada ataque que no tiene respuesta sienta las bases para futuros ataques más amplios.

En las históricas huelgas desarrolladas por el profesorado, como las de los PNN, la unidad, la solidaridad y la asamblea de trabajadores/as como herramienta de lucha sentaron las bases para la victoria. La Huelga, como no podía ser de otra forma, fue el método de lucha y presión más efectivo, como lo sigue siendo en la actualidad, ya que con cada huelga demostramos quién saca adelante la enseñanza, los hospitales, las empresas, etc. Si no fuera así, los gobiernos y la patronal no insistirían tanto en cercenar ese derecho.

La clase obrera que trabaja en la enseñanza debe plantear un camino unitario de movilizaciones que consigan frenar los ataques destinados a desmantelar y privatizar el sector. La realidad es que hoy son muchos los interinos e interinas despedidos, pero mañana te tocará a ti y sólo la experiencia de lucha y solidaridad frenará la pérdida de tus condiciones o del puesto de trabajo. La división entre el funcionariado de carrera y los/as interinos/as no será eterna, ya que cada declaración de la patronal, la UE y los monopolios plantea que el derecho de los/as trabajadores/as de la función pública al puesto de trabajo indefinido no está acorde al mercado laboral y que debe eliminarse para ser más competitivos. 

Los/as comunistas tenemos claro que la lucha de los/as trabajadores/as unidos/as es imprescindible para vencer. 

¡Contra el despido de profesorado! ¡Por un nuevo acuerdo de interinos!

¡Solidaridad y lucha junto al profesorado interino y todos/as los/as despedidos/as!

¡Por la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza!